1/1993 LEGEA: otsailaren 19koa, Euskal Eskola Publikoari buruzkoa.

2/1993 LEGEA: otsailaren 19koa, Euskal Herriko Autonomi Elkarteko Unibertsitatekoez kanpoko Irakaskuntzarako Irakasleen Kidegoei buruzkoa.

339/2001 DEKRETUA: azaroaren 11koa, euskal herri-administrazioetako funtzionarioen administrazio-egoerei buruzko araudia onartzeko dena.

91/2005 DEKRETUA: apirilaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoen kide bakarreko gobernu-organoak aukeratzeko prozedura arautzen duen dekretua aldatzen duena. (2005/04/25eko EHAA)

Berdintasun legea indarrean dago: 07.3.23ko Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratutako testua.

Arlo publikoan irakasle izateko sarbideak arautzen dituen dekretua: Irakasle izateko sarbideak eta espezialitate berriak lortzeko moduak zehazten dituen arautegia onartzen duen 2007ko 276 Errege Dekretua, otsailaren 23koa. Estatuko Aldizkari Ofizialean 2007ko martxoaren 2an

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo (B.O.E. 29-03-1995): por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación. (BOE 24-12-02): LOCE.

LOPEGCE – Ley Organica 9/1995, de 20 de Noviembre, de la Participacion, la Evaluacion y El Gobierno De Los Centros Docentes

LOGSE – Ley 1/1990 de 3 de Octubre de 1990 – Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo

LODE – Ley 8/1985 de 3 de julio de 1985 – Ley Orgánica del Derecho a la Educación

MEC-en orrian beste hainbat informazio eta lege erreferentzia aurki daiteke

Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común